Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Aprèstoe

Biedt een begeleiding aan vrouwen en kinderen en stelt zich tot doel vrouwen en kinderen te ondersteunen, na hun vertrek uit de onthaalhuizen, om de overstap van het verblijf in het onthaalhuis naar het autonoom worden te vergemakkelijken. Aprèstoe biedt een integrale begeleiding op maat en legt de nadruk op opvoedingsondersteuning en de verbinding met een sociaal netwerk in de buurt.

Website

Begeleid wonen van het OCMW van Sint-Gillis

Verzekert een intensieve psychologische, sociale, budgettaire of administratieve thuisbegeleiding bij een vraag van alleenstaanden, koppels of families en die nood hebben aan ondersteuning om te wonen in een individuele woning, totdat zij hun autonomie terugvinden. De gebruikte hefbomen zijn globale maatschappelijke thuisbegeleiding teneinde het publiek te helpen om zo onafhankelijk mogelijk te worden; preventie/beheer van huuruitdrijvingen; budgetbegeleiding; transitwoningen en Housing First.

Website

Een Eigen Dak

Doet aan thuisbegeleiding voor mannen. De begeleiding gebeurt zowel in de eigen woningen van de vereniging als elders (privémarkt, SVK woningen, sociale woningen). De vereniging organiseert twee permanenties voor een breed publiek met verschillende doeleinden met name: bijstand bij het zoeken naar een woning, bemiddeling huurder-eigenaar, opleidingen over wonen,...

Website

Fami-Home

Biedt psychosociale, administratief en budgettair thuis begeleiding aan maatschappelijk kwetsbare personen, die zich in een woning willen integreren of die thuisbegeleiding nodig hebben om deze behuizing te houden. Fami-Home werkt ook aan een project "solidair samenwonen" waar mensen die op straat leven rechtstreeks toegang krijgen tot dit woonproject.

Website

Facebook

Huis van Vrede

Heeft als doelstelling het begeleiden naar zelfstandig wonen van thuislozen en het herstellen van het sociaal netwerk, door middel van psychosociale begeleiding. Via het begeleid wonen streven ze naar de integratie van de cliënt in het maatschappelijke gebeuren en de nadruk wordt vooral gelegd op stabilisering en rehabilitatie. Er wordt getracht de integratiekansen van de cliënt te verhogen, crisissen op te vangen en een evolutie naar zelfstandigheid te stimuleren.

Pagina op Social Brussel

Leger des Heils - Begeleid wonen

Begeleiding aan huis situeert zich enerzijds in de thuislozensector en wil psychsociale, administratieve en budgettaire ondersteuning bieden aan personen die vanuit een onthaaltehuis, vanop straat de stap zetten naar zelfstandig wonen en er zich bewust van zijn dat deze hulp noodzakelijk is om hun autonomie te kunnen beleven. Anderzijds wordt deze ondersteuning ook aangeboden aan personen die zich in een precaire woonsituatie verbinden en zonder tussenkomst meer dan waarschijnlijk hun woongelegenheid zouden verliezen. Indien noodzakelijk wordt het aanbod aangevuld met schuldhulpverlening.

Website

Lhiving

Biedt begeleiding op maat aan personen die chronisch en/of ernstig ziek zijn en die zich in een kansarme situatie bevinden, en aan hun gezin. Hun streefdoel is de gezondheid en het algemeen welzijn van de cliënt te verbeteren zodat die zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de maatschappij en op een volwaardige manier kan participeren. Lhiving helpt hen bij het zoeken naar een aangepaste en betaalbare woonst en koppelt hieraan een meer of minder intensieve begeleiding. Hierbij gaan ze altijd uit van de kracht van de mensen zelf.

Website

De Nieuwe 150

Biedt laagdrempelige woningen met psychosociale, budgettaire en administratieve ondersteuning thuis. Deze organisatie is een sociaal verhuurkantoor dat ook is goedgekeurd als thuisbegeleidingsdienst en als dienst voor schuldbemiddeling. De doelgroep bestaat uitsluitend uit huurders van een eigen huis. Dit zijn voornamelijk gezinnen maar ook geïsoleerde mensen uit dakloosheid en sociale noodsituaties, die levensproblemen en psychosociale tekortkomingen combineren. De vereniging voert ook gezinsondersteunend werk uit om de justitiële plaatsing van kinderen te voorkomen of om ervoor te zorgen dat een dergelijke plaatsing wordt verholpen door een terugkeer naar het gezin.

Website

S.Ac.A.Do.

‘t Eilandje heeft een dienst begeleiding aan huis opgericht. Het ritme van de begeleiding wordt bepaald door de vraag van de gebruiker. Het doel is om de gebruiker te helpen zich te installeren in zijn (nieuwe) woning om zo het verlies van een woning te voorkomen en te vermijden om in precaire situatie terecht te komen. De aanpak is telkens anders, mits ieder persoon andere eisen, verwachtingen, verlangens heeft. Deze verscheidenheid biedt ze verschillende mogelijkheden om op een gepaste manier de mensen te begeleiden. Door het organiseren van collectieve activiteiten (culturele en creatieve ateliers, sociaal café,...) leren ze ook te functioneren in een groepsdynamiek.

Website

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail