Wettelijke vermeldingen.

De Bico-federatie, Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw, verenigt 20 instellingen die in het Brussels Gewest actief zijn en gesubsidieerd en/of erkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De Bico-federatie wordt door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ondersteund.

Hoofdzetel: Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel - België

Verantwoordelijke uitgever: B. Blancke, Directeur

E-mail: info(at)federationbicofederatie.be

Telefoon: +32 (0)2 513 58 76

Ondernemmingsnummer: 0478.734.689 RPR Brussel (niet onderworpen aan BTW)


Privacybeleid

Over dit beleid

Dit privacybeleid stipuleert hoe de Bico-federatie uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en opslaat, ook via de website. Verwijzingen naar «we» of «ons» hebben betrekking op Bico-federatie.

Lees deze privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.federationbicofederatie.be, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Algemeen

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Bico-federatie leeft de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie.

De Bico-federatie stelt zich middels huidige privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Bico-federatie, zij heeft haar maatschappelijke zetel Kogelstraat 34 te 1000 Brussel en is in de KBO ingeschreven onder nummer 0478.734.689.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Organisaties hebben een wettelijke basis nodig om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken uit hoofde van de wet op de gegevensbescherming.

Het betreft informatie die verwerkt wordt op basis van:

 • iemands toestemming (vb. om u direct marketing te sturen via e-mail);
 • een verwerking die noodzakelijk is voor de conformiteit met een wettelijke verplichting (b.v. om een attest van donatie te verwerken);
 • onze legitieme belangen (zie hieronder voor meer informatie).

Persoonlijke gegevens kunnen wettelijk verzameld en gebruikt worden indien noodzakelijk voor een legitiem belang van de organisatie die de gegevens gebruikt, voor zover dit gebruik eerlijk gebeurt en geen negatieve impact heeft op de rechten van het betreffende individu.

Onze legitieme belangen omvatten:

 • administratie en operationeel beheer; inclusief antwoorden op gestelde vragen, informatie geven en diensten verlenen, opzoekingen, evenementenbeheer,…
 • het versturen van direct marketing, bedankingen via de post,…

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens over u?

We verzamelen informatie:

 • wanneer u ons deze rechtstreeks geeft;
 • wanneer u onze websites of apps gebruikt.

RECHTSTREEKS

U kunt ons persoonsgegevens geven wanneer u u inschrijft voor een vorming, een uitwisseling van praktijkervaring of een evenement, met ons communiceert of u inschrijft op onze newsletter.

ONZE WEBSITES EN APPS

Om een goede werking van de site te garanderen en voor statistieken doeleinden, worden cookies op deze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer, telefoon of tablet sturen. Ze slaan informatie op over hoe u de website gebruikt.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

U kunt deze cookies op elk moment wissen in de parameters van uw browser:

Deze informatie volgt de aanbeveling n°01/2015 van 4 februari 2015 van de Commissie van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (inmiddels Gegevensbeschermingsautoriteit) volgens de Europese directieven 2002/58 en 2009/136/CE.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Indien u ons voor om het even welke reden contacteert, dan verzamelen wij uw:

 • naam en voornaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • gender;
 • voorkeuren op basis van de bezochte inhoud;
 • taal;
 • instelling;
 • functie in de instelling.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • uw vragen en verzoeken te verwerken;
 • u updates en communicaties over onze activiteiten op te sturen;
 • te begrijpen hoe we onze diensten en informatie kunnen verbeteren.

De Bico-federatie zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

ONLINE FORMULIEREN EN E-MAILS

We zullen uw persoonsgegevens gebruiken om uw vragen of verzoeken te beantwoorden of om u in te schrijven voor evenementen, zo kunnen we een inschrijvingsbevestiging, een eventuele factuur,  een herinnering sturen, u informeren over eventuele programmawijzigingen,…

VERBETERING VAN DE WEBSITE EN STATISTIEKEN

Ervoor zorgen dat de formulieren gemakkelijk kunnen worden ingevuld en nodige gegevens verzamelen voor het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden. U bent niet verplicht om persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

DIRECT MARKETING

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan de Bico-federatie uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de Bico-federatie, haar producten en/of diensten. De Bico-federatie kan uw gegevens gebruiken voor het bijwerken van door de Bico-federatie bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact met ons op te nemen per e-mail naar info(at)federationbicofederatie.be of door gebruik te maken van het onderdeel "e-mail" op de website.

DOORGIFTE AAN DERDEN

De Bico-federatie zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve tenzij met uw voorafgaande toestemming.

WETTELIJKE VEREISTEN

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Bico-federatie uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Bico-federatie zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

OPGELEID PERSONEEL

Uw informatie is enkel toegankelijk voor opgeleid personeel en dienstverleners die aan geheimhouding zijn gehouden. Wij doen uitgebreide controles van alle dienstverleners voor we met hen samenwerken. We stellen altijd een contract op waarin bepaald wordt hoe zij de persoonlijke gegevens beheren die ze verzamelen of waar ze toegang toe hebben.

GEGEVENSVERWERKERS

We gebruiken andere bedrijven om ons te helpen bij het beheren en opslaan van persoonlijke gegevens en om bepaalde taken voor ons uit te voeren. Onze belangrijkste gegevensverwerkers vindt u hieronder, maar zo nu en dan kunnen we ook nog een beroep doen op de diensten van anderen:

 • SiteW, host van onze website (en van onze bestanden) en onze nieuwsbrieftool;
 • Google Analytics, onze tool voor de analyse van het gebruik van de website;
 • PCloud en OneDrive, onze tools voor gegevensopslag;
 • Mailjet, onze nieuwsbrieftool.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij daarvoor de toestemming van de persoon in kwestie hebben gevraagd en gekregen, of in geval van wettelijke verplichting.

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de Bico-federatie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de organisatie en u.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

RECHT VAN TOEGANG EN INZAGE

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

RECHT VAN VERBETERING, VERWIJDERING EN BEPERKING

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN VERZET

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

RECHT VAN VRIJE GEGEVENSOVERDRACHT

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

RECHT VAN INTREKKING VAN DE TOESTEMMING

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

UITOEFENING VAN UW RECHTEN

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info(at)federationbicofederatie.be, per post naar de Bico-federatie, Kogelstraat 34 te 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel "e-mail" op de website. Om uw identiteit te controleren, kunnen wij u vragen om een kopie van u identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij u pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

AUTOMATISCHE BESLISSINGEN EN PROFILING

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact(at)apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Wanneer werken we deze verklaring bij?

Wij veranderen deze Privacyverklaring wanneer nodig. Voeren we grote veranderingen door in de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken, dan maken we dat duidelijk op onze website.

Deze privacybeleid werd zo duidelijk mogelijk opgesteld, maar ze omvat geen exhaustieve lijst van elk aspect van onze inzameling en ons gebruik van persoonlijke informatie. We geven u echter graag meer informatie of uitleg over onze praktijken.

Hebt u nog vragen, opmerkingen of suggesties, gelieve ons dit dan te laten weten door ons te contacteren.

De laatste wijziging gebeurde op 09/01/2019.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Bico-federatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de informatie op deze site. De Bico-federatie is slechts gebonden door een inspanningsverbintenis betreffende de informatie die zij ter beschikking stelt van de personen die haar website bezoeken.

Het gebruik van hyperlinks kan u van onze website naar andere servers leiden. De Bico-federatie heeft geen controle op deze andere servers. De Bico-federatie verzekert noch de permanente toegankelijkheid van haar site, noch het ontbreken van storingen, noch de goede werking van de website.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info(at)federationbicofederatie.be, per post naar de Bico-federatie, Kogelstraat 34 te 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel "e-mail" op de website.

Informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier voor alle informatie en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Onze opleidingen

U wenst onze verschillende opleidingen te volgen, schrijf ons dan direct in via ons inschrijfformulier.

Inschrijven op de newsletter.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze opleidingen, conferenties, studiedagen, aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven.

 

Contact.

Bico-federatie

Kogelstraat, 18

1000 Brussel

02 513 58 76


Ondernemingsnummer

0478.734.689


Met de steun van
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie